Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů návštěvníků webové stránky www.mojealfa.com

Naše společnost Kåkå CZ s.r.o., IČO: 636 77 016, sídlem Kněževes 185, PSČ 252 68, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 37192, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže uvedené informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

Tyto webové stránky www.mojealfa.com spravuje společnost KåKå CZ s.r.o. Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné, cizí weby, které již nespravuje naše společnost KåKå CZ s.r.o.. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na jiné, cizí webové stránky nevztahují. Neneseme tedy žádnou zodpovědnost za jejich obsah a za způsob nakládání s osobními údaji jejich návštěvníků.

Následující zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, které vaše osobní údaje mohou být zpracovávány při návštěvě našich webových stránek a jak s těmito osobnímu údaji nakládáme.

 

I. Přehled

 

Při každé návštěvě našich webových stránek sbíráme ze serverových logů vaši IP adresu, údaje o vašem webovém prohlížeči, vašem operačním systému, vašem poskytovateli internetových služeb, datum a čas na vašem počítači, vaše nastavení jazyka, stejně jako vaši aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL a v případě, že to umožňuje váš prohlížeč, sbíráme i data generovaná tzv. soubory cookies.

Další informace, zejména o účelu těchto opatření, o právních základech, o době ukládání, o příjemcích dat generovaných soubory cookies a o tom, jak lze odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče, naleznete v části Serverové logy a cookies.

Při návštěvě našich webových stránek nemáte povinnost nám poskytnout jakékoliv vaše osobní údaje. Pokud nám je nicméně neposkytnete, můžete se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách nebo přes e-mail, zpracováváme vámi poskytnutá data, abychom byli schopni řádně odpovědět na vaši žádost. Bližší informace k tomuto zpracování osobních údajů naleznete v části Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR.

 

II. Informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR

 

V této části naleznete bližší informace o následujících bodech:

1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

 

Zodpovědný/á za zpracování osobních údajů:

KåKå CZ s.r.o.

CT Park, Kněževes 185

252 68 Středokluky

Kontaktní osoba Andrea Rácová, e-mail: gdpr@kaka-cz.cz

 

2. Kategorie a zdroje osobních údajů, které zpracováváme

 

Zpracováváme vaše data získaná z vašeho chování na internetu (zejména data ze serverových logů a data vygenerovaná soubory cookies, stejně jako aktuální a naposledy prohlíženou adresu URL). Bližší informace naleznete v sekci (Serverové logy a cookies).

Podobně zpracováváme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli jako součást zaslaných dotazů a požadavků prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce nebo e-mailem. Jedná se zejména o vaše osobní a kontaktní údaje (např. jméno, adresa, další kontaktní údaje jako telefonní číslo nebo e-mail, které se rozhodnete uvést do kontaktního formuláře).

 

3. Účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a jejich právní základy

 

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány za následujícími účely:

  • Za účelem zodpovězení vašich dotazů a reakce na vaše požadavky (viz část II. těchto zásad) zpracovány pouze pro účely a rozsah uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů (podle čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  • Za účelem udržení oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR): Pokud je pro udržení oprávněného zájmu nás nebo třetích stran nezbytné zpracovávat vaše data, pak v některých případech budeme zpracovávat následující kategorie vašich osobních údajů k následujícím účelům:

         - Údaje z vašeho chování na internetu, vaše údaje z kontaktního formuláře, aby se zabránilo podvodům, zneužívání moci nebo praní špinavých peněz;
         - Údaje z vašeho chování na internetu za účelem ochrany našich IT systémů;
         - Údaje z vašeho chování na internetu a vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů za účelem zlepšení a dalšího vývoje našich webových stránek;
         - Údaje z vašeho chování na internetu za účelem vytváření statistik zákazníků a statistik využití;
         - Vaše údaje z kontaktního formuláře a vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů za účelem vyřizování stížností;

 

4. Příjemci vašich osobních údajů

 

Příjemci vašich osobních údajů jsou zpravidla našimi smluvními zpracovateli, kteří nám poskytují IT služby, a pomáhají nám s přímým i nepřímým marketingem. Shromažďování osobních údajů či jejich využití je nutné pro plnění smlouvy, přičemž tito zpracovatelé obdrží jen ty vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění jejich smlouvy. Zpracovatelé se zavázali k důvěrnému zacházení s vašimi osobními údaji a také k jejich zpracování pouze na základě konkrétního účelu.

 

5. Doba ukládání vašich osobních údajů

 

Pokud nám zašlete žádost či dotaz přes náš kontaktní formulář nebo e-mail, nebo nás kontaktujete telefonicky, uložíme si vámi poskytnuté osobní údaje po dobu, která je potřeba k vyřízení požadavku. V případě dalších dotazů či žádostí vaše osobní údaje ukládáme po dobu šesti měsíců. Delší archivace osobních údajů probíhá jen tehdy, pokud během těchto šesti měsíců vyvstane zákonná povinnost osobní údaje ukládat.

Doba ukládání osobních údajů je popsána níže v sekci III.Serverové logy a cookies.

 

6. Vaše práva podle GDPR

 

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, právo na jejich úpravu, právo na jejich výmaz, právo na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost, právo znát příjemce, kterým jsou vaše údaje předávány a právo odvolat jakýkoliv souhlas se  zpracováním osobních údajů, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. V případě, že námitku vznesete, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Vaše práva můžete uplatnit vyplněním příslušného formuláře, který je k dispozici na webových stránkách naší společnosti www.kaka-cz.cz a jeho zasláním poštou na adresu správce nebo emailem na gdpr@kaka-cz.cz. Váš požadavek bude poté zpracován v souladu s nařízením GDPR a vy budete řádně informováni o průběhu jeho zpracování.

Máte nárok vznést stížnost ohledně námi provedeného zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

III. Serverové logy a cookies

 

1. Serverové logy

 

V zájmu optimalizace naší webové stránky a s přihlédnutím k výkonnosti systému, uživatelskému komfortu a poskytování užitečných informací o našich produktech a službách a za účelem odhalení, znemožnění a prošetření útoků na naše webové stránky poskytovatel našich webových stránek automaticky zaznamenává a ukládá informace v souborech zvaných serverové logy, které nám váš prohlížeč automaticky poskytuje. Obsahují vaši IP adresu, typ vašeho prohlížeče, vaše jazykové nastavení, váš operační systém, vašeho poskytovatele internetových služeb a záznam o datu/času, dále pak aktuální a poslední navštívenou URL adresu.

Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně vyhodnotit v případě, že budeme zpraveni o konkrétních podezřeních na protiprávní využívání naší webové stránky.

Běžně tyto údaje archivujeme po dobu 30 dnů. Jejich archivaci prodlužujeme jen, je-li to nezbytné k prošetření zjištěných útoků na naše webové stránky.

Právní podklad pro zpracování těchto údajů je naším převažujícím oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR k dosažení účelu deklarovaného v prvním odstavci k bodu „Serverové logy“.

 

2. Cookies

 

Na této webové stránce se používají takzvané cookies.

Jedná se o malé textové soubory, které se uloží na vašem koncovém zařízení a které ukládají určitá nastavení a údaje pro účely výměny informací s naším systémem prostřednictvím vašeho prohlížeče.

Námi nastavené cookies nezjišťují žádné osobní údaje. Jejich prostřednictvím získáváme pouze anonymizované informace, například o tom, z jakých jiných webových stránek je naše webová stránka navštěvována, jaké stránky byly na naší webové stránce navštíveny atd.

Můžete si prohlížeč nastavit tak, že vás o použití cookies informuje, a pak vždy jednotlivě rozhodnout, zda cookies akceptujete, nebo je pro určité případy obecně odmítnout. Můžete si prohlížeč také nastavit tak, že jsou cookies po zavření prohlížeče automaticky smazány. Více informací získáte pod funkcí „help“ ve vašem prohlížeči nebo na http://www.allaboutcookies.org/.

Odmítnete-li cookies, může to omezit funkčnost naší webové stránky.

Níže najdete informace k následujícím cookies, které používáme:

Session cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro navigaci na naší webové stránce. Session cookies se po 30 minutách nastaví znovu nebo jsou smazány, jakmile opustíte stránku. 

Permanentní cookies

Tyto cookies slouží k rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě naší webové stránky. Ve vašem počítači zůstanou uloženy tak dlouho, dokud je z prohlížeče ručně nevymažete.

Performance cookies

Tyto cookies slouží ke sběru anonymizovaných údajů o vašem chování na naší webové stránce.

Functionality cookies

Jedná se o cookies určené k ukládání nastavení (například jazyka nebo velikosti písma), které jste provedli na naší webové stránce. Zlepšují funkčnost naší webové stránky. Tyto cookies jsou smazány po 30minutách.

Third party cookies

Účelem těchto cookies je sběr anonymizovaných údajů o vašem chování na naší webové stránce i na jiných webových stránkách. Naše webová stránka používá cookies níže uvedených společností:

I u Google Analytics, GoogleAds, Facebook Pixel, Sklik, se používají Third party cookies, k nimž níže najdete bližší informace:

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics využívá cookies, které analyzují vaše uživatelské chování na naší webové stránce.

Informace generované pomocí cookies o užívání naší webové stránky (včetně vaší IP adresy a URL adresy navštívených webových stránek) jsou zpravidla přeposlány na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Aktivací IP anonymizace na této webové stránce je přitom IP adresa před jejím předáním v rámci států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA převedena plná IP adresa a je zkrácena tam. Google tyto informace pro nás používá k tomu, aby vyhodnotil vaše uživatelské chování na naší webové stránce, sestavil hlášení o webových aktivitách a poskytl nám další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics vaším prohlížečem Google se nespáruje s jinými údaji společnosti Google. Tyto údaje se archivují po dobu 6 měsíců.

Vaše údaje zjištěné pomocí služby Google Analytics neukládáme.

Můžete znemožnit zápis dat vygenerovaných pomocí tohoto cookie, které se vztahují na vaše užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) u společnosti Google a zpracování těchto dat u společnosti Google, tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který je k dispozici pod odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bližší informace týkající se podmínek užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com/?hl=cz.

Právní podklad, z něhož při používání cookies vycházíme, představují § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to podle účelu deklarovaného u jednotlivých typů cookies.

Google Ads

Google Ads je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Ads používá cookies. Jestliže jste se na naši webovou stránku dostali přes inzerci na prohlížeči Google, nastaví Google Ads na vašem koncovém zařízení cookie. Jedná se přitom o pseudonymní identifikační číslo (ID). Prostřednictvím tohoto čísla poznáme my i Google, že někdo klikl na inzerci a byl přesměrován na naši webovou stránku. O této skutečnosti mohou být vyhotoveny i anonymní statistiky. Používáme-li cookies Ads společnosti Google, máme po vyhodnocení vašich předešlých návštěv na naší webové stránce i jiných webových stránkách na internetu přesnější informace, jakou inzerci zařadit.

Tyto cookies jsou smazány po 30 dnech.

Informace vygenerované prostřednictvím těchto cookies (včetně IP-adresy) předává Google k vyhodnocení na server v USA, kde jsou ukládány. Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s dohodou „Privacy Shield“ a je registrován v programu "Privacy Shield" ministerstva obchodu USA. Společnost Google předává údaje třetím stranám pouze v souladu s právními předpisy či při zpracování údajů v rámci zakázek. Pokud jste přihlášení na svém účtu u Googlu, propojí Google informace o účtu s informacemi získanými prostřednictvím Ads.

Zápis cookies Google Ads můžete znemožnit nejen příslušným nastavením vašeho prohlížeče, ale také tak, že kliknete na odkaz (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=cz), když jste přihlášeni na vašem účtu na prohlížeči Google. Pokud tomu tak není, nemůžete nastavení prohlížeče změnit.

Bližší informace týkající se podmínek užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google nejdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cz.

Právní podklad, z něhož při používání cookies vycházíme, představují § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to podle účelu deklarovaného u jednotlivých typů cookies.

Poslední aktualizace ze dne: 19.11.2018